Các công ty thuộc tập đoàn

Công ty cổ phần Quản lý hồ sơ Kansai (KRM)

Trung tâm lưu trữ hồ sơ
Trung tâm lưu trữ hồ sơ
Dịch vụ sắp xếp và lưu trữ tài liệu
Dịch vụ sắp xếp và lưu trữ tài liệu

KRM cung cấp các giải pháp hợp nhất để quản lý cả tài liệu giấy lẫn điện tử, đồng thời tạo ra và thực hiện các đề xuất để cải thiện việc quản lý tài liệu nhằm nâng cao hiệu quả công việc và bảo mật cho khách hàng.

Công ty cổ phần Máy tính Chuo (CCC)

 
Văn phòng phát triển hệ thống
Văn phòng phát triển hệ thống

CCC cung cấp các dịch vụ như phát triển phần mềm, bảo trì và vận hành như một nhà tích hợp hệ thống, phối hợp với Kanden System Solutions để cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng cho khách hàng.