Chứng chỉ và giấy phép

  • Chứng chỉ ISO9001:(QMS) *1
  • Chứng chỉ ISO/IEC27001:(ISMS) *2
  • Chứng chỉ ISO/IEC20000-1:(ITSMS) *3
  • Chứng chỉ JISQ15001:(PMS) *4
  • CMMI-L3 (DEV v1.3) *5
  • Đăng ký kinh doanh viễn thông
  • Giấy phép xây dựng thông thường (ngành xây dựng viễn thông)
  • Giấy phép kinh doanh hàng đã qua sử dụng
  • Đăng ký về dịch vụ phái cử người lao động