Sơ đồ tổ chức

Tổng giám đốc và các giám đốc
   
       
Bộ Phận Kinh Doanh Năng Lượng
Phòng Quản Lý Kinh Doanh Năng Lượng
   
Phòng hỗ trợ NISHIKI
Bộ phận kinh doanh giải pháp cho KEPCO
Phòng quản lý kinh doanh điện lực
   
Phòng hệ thống hành chính
   
Phòng hệ thống truyền tải và chuyển đổi điện
   
Phòng hệ thống phát điện
   
Phòng hệ thống dịch vụ khách hàng
   
Phòng hệ thống phân phối
Bộ phận kinh doanh giải pháp
cho Tập đoàn KEPCO
Phòng quản lý IT cho tập đoàn
   
Phòng hệ thống IT cho tập đoàn
   
Phòng quản lý cho K-Opticom
   
Phòng Hệ Thống Nghiệp Vụ K-OPT
   
Phòng Hệ Thống Kinh Doanh K-OPT
Bộ phận kinh doanh giải pháp
Phòng quản lý giải pháp
   
Phòng tiếp thị giải pháp
   
Phòng tích hợp hệ thống #1
   
Phòng tích hợp hệ thống #2
   
Phòng dịch vụ Tokyo
   
Phòng giải pháp ERP
Bộ phận dịch vụ công nghệ thông tin
Phòng quản lý dịch vụ IT
   
Phòng kế hoạch kinh doanh DC
     
Phòng dịch vụ kỹ thuật hạ tầng IT
   
Phòng Dịch Vụ IT Số 1
   
Phòng Dịch Vụ IT Số 2
   
Phòng hỗ trợ dịch vụ IT
Bộ phận chiến lược kinh doanh
Phòng kế hoạch doanh nghiệp
   
Phòng tư vấn kinh doanh
   
Phòng xúc tiến mở rộng kinh doanh
Bộ phận hoạt động doanh nghiệp
Phòng tổng hợp
   
Phòng nhân sự
   
Phòng kế toán và mua hàng
   
Phòng quản lý chất lượng